SOCIJALNA POLITIKA U PRAKSI


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni načine funkcionisanja sistema socijalne i dječije zaštite kao i svih onih organizacija u društvu koje se bave oblašću socijalne politike - Prepozna vrijednosti, etičke principe i stavove socijalnog rada i socijalne politike kroz institucionalno djelovanje - Primjenjuje teorijske koncepcije i saznanja socijalne politike u praksi, kroz uočavanje odnosa teorije i prakse - Analizira područja socijalne politike sa praktičnog aspekta - Doprinese unapređenju oblasti socijalne politike uočavajući nesklad između teorijskog pristupa i praktičnim primjenama pristupa ove oblasti kroz društveni sistem

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ