Neurološka fizioterapija


Semestar: 8
ECTS: 12
Status: I
Fond: 5+4+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Opisuje i objašnjava savremene koncepte i teorije u oblasti neuroloških nauka, ključne za oblast neurološke rehabilitacije i fizioterapije, kao što su plastičnost nervnog sistema, motorna kontrola i motorno učenje 2.Prepoznaje i opisuje česte neurološke znake i simptome kod pacijenata sa različitim neurološkim poremećajima 3.Sprovodi odgovarajuću funkcionalnu ocjenu neuroloških pacijenta, tumači i kritički analizira nalaze dobijene ocjenom, postavlja specifične ciljeve i planira fizioterapiju zasnovanu na nalazima ocjene i potrebama pacijenta 4.Pravilno bira, primijenjuje, prati i po potrebi pravi izmjene, i evaluira efikasnost primijenjenih fizioterapijskih intervencija. 5.U ocjeni pacijenta, izboru i evaluaciji rezultata fizioterapije koristi napredne vještine kliničkog prosuđivanja i pristup zasnovan na dokazima 6.Obučava, edukuje i savjetuje pacijente, staratelje i druge članove zdravstvenog tima o svim aspektima fizioterapijskog programa 7.Prepoznaje značaj interprofesionalnog rada, i razumije ulogu fizioterapeuta u sveobuhvatnoj, na pacijenta usmjerenoj, brizi o pacijentu u neurološke rehabilitaciji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bokan Mirković Vesna 5x1
5B+4S


Milošević Savo
4x1
5B+4S