Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analiziraju osnovne izvore o razvoju socijalne, regionalne i kohezione politike EU ; - Opišu i analiziraju razloge osnivanja i reformisanja principa i karaktera strukturnih fondova - Pravilno protumače pregled dosadašnje evropske podrške procesu tranzicije u Crnoj Gori, kao i uvid u nove neposredne obaveze koje slijede na planu građenja kapaciteta za preuzimanje decentralizovanog sistema upravljanja IPA fondom; - Izvrše pravilan pregled sadržaja svih komponenti IPA-e, kako onih u kojima Crna Gora učestvuje,tako i onih za koje tek treba da se pripremi; - Imaju neophodno znanje za rad u nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva kako bi se sredstva Instrumenata za pretpristupnu podršku EU mogla efikasnije koristiti u Crnoj Gori.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ispit

Termin popravnog ispita

Odlaganje ispita

Popravni kolokvijum

Drugi kolokvijum

Online predavanje 8. Decembra u 17.00 sati

Literatura

Prezentacije sa predavanja