SOCIJALNI RAD I PRAVA DJETETA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Interpretira pravne norme o zaštiti prava djece i objasni filozofsko-pravne osnove nastanka posbenog korpusa prava djece - Prepozna obilježja najvažnijih porodičnopravnih institute u okviru kojih se štite prava djece - Predloži odgovarajuće intervencije socijalnog rada na odabrani socijalni problem polazeći od osnovnih teorijskih pristupa u socijalnom radu - Označi društvene činioce koji utiču na prepoznavanje dječijih potreba i nastanak njihovih prava - Definiše osnovne međunarodne dokumente relevantne za prava djece - Izdvoji najvažnija obilježja i principe Konvencije o pravima djeteta - Razlikuje pojedinačne povrede prava djece i uporedi nacionalnu sudsku praksu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava - Stekne vještinu pismenog izražavanja i strukturiranog prikaza informacija o određenoj temi

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDO VELJIĆ2x1
10S
1x1
10S