Uvod u sociologiju


Semestar: -2
ECTS: 4
Status: O
Fond: 3+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Prepozna, opiše i objasni vezu između mitosa, logosa i nauke; Prepozna, opiše i analizira kompleksnost odnosa društva i sociologije; Navede i protumači različite definicije predmeta sociologije; Definiše pojam društva i društvene pojave; Objasni pojam strukture društva; Predstavi pojam i navede vrste društvenih grupa; Objasni pojam društvene promjene i predstavi teorije društvenog razvitka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bakrač Vladimir2x1
20B+5S