Istorija filosofije XIX-og vijeka


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1.Poznaje osnovna filosofska stremljenja posthegelofske filosofije (lijevohegelovci, desnohegelovci, Šopenhauer, pozitivizam, Kjerkegor, Niče, Bergson, Diltaj, pragmatizam, neokantovstvo). 2.Analizira raznorodna filosofska mišljenja i upoređuje njihov filosofski karakter. 3.Vlada širokim spektrom filosofskih mišljenja, metoda i pojmova. 4.Razvija kritički duh i odnos prema filosofskim i uopšte kulturnim tekovinama. 5.Prezentuje raznolike filosofske sadržaje karakteristične za filosofiju 19. vijeka i piše seminarske radove o n jima. 6.Upoređuje filosofska i naučna znanja 19. vijeka i primjenjuje interdisciplinarne vrednosne kriterijume. 7.Kritički preispituje uzroke i motive savremenog načina mišljenja i djelanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Drago3x1
4B+3S+1P


Krcunović Gordana
3x1
4B+3S+1P