Kultura modernog doba I


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kultura modernog doba I ,( semestar III, ECTS kredita 3, 2P +1V) Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: -Razvija ljubav kod učenika pored događajne i za istoriju kulture; -Objašnjava koliko su pojedini književni i umjetnički pravci bili inspirisani istorijskim dogđajima; -Procjenjuje mjesto i ulogu dostignuća u oblasti kulture pojedinih evropskih naroda u kontekstu sveopštih kulturnih pokreta u Evropi i svijetu; -Prezentuje različite umjetničke pravce učenicima savremenim metodama i na taj način ih učini razuljivim i lako prepoznatljivim; -Integriše u nastavnom planu i programu istoriju kulture sa poltičom i društvenom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Nada2x1
3B+11S+8P


Tepavčević Ivan
1x1
3B+11S+8P