Metodički pristup u radu sa djecom sa smetnjama u čitanju i pisanju (disleksija, disgrafija)


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Zna da prepozna disleksiju kod djece/učenika Razlikuje razvojnu I stečenu disleksiju Prepoznaje karakteristike disgrafije Razlikuje I objašnjava karakteristike disgrafije (auditivna, jezička, grafomotorna, vizuelna disgrafija).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija