VISOKONAPONSKE MREŽE I VODOVI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Razumije podjelu, strukturu i funkcije podsistema jedinstvenog elektroenergetskog sistema; 2. Klasifikuje i upoređuje elektroenergetske mreže po svim relevantni m energetskim, funkcionalnim, strukturnim i konstrukcionim kriterijumima; 3. Razumije i opisuje funkciju visokokonaponskih vodova i njihovih elemenata u prenosu električne energije; 4. Proračunava i odabira elemente nadzemnih elektroenergetskih vodova, uz primjenu savremenih metoda i alata; 5. Razumije sve aspekte mehaničkog proračuna nadzemnih elektroenergetskih vodova i realizuje proračune primjenom savremenih metoda i alata; 6. Razumije sve aspekte električnog proračuna nadzemnih elektroenergetskih vodova i realizuje proračune primjenom savremenih metoda i alata; 7. Identifikuje i poznaje zakonsku regulativu vezanu za oblast visokonaponskih mreža i vodova; 8. Definiše strukruru elektroenergetskog sistema Crne Gore i detaljno identifikuje i opisuje karakteriste podsistema prenosa i svih njegovih elemenata; 9. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema visokonaponskih mreža i vodova u realnim elektroenergetskim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2x1
21B+14S+5P
1x1
21B+14S+5P

Drugi domaci zadatak, termin predaje zadataka i materijal sa casa

Rezultati popravnog kolokvijuma - uvid u radove je 18.5.2023. u 10h, kabinet 312

Nastava predvidjena za 11.05.2023. nece se drzati

Termin popravnog kolokvijuma je cetvrtak, 04.05.2023. u 08.15h, svecana sala

Materijal sa vjezbi i prvi domaci

Materijal za predavanja