Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše modele realnih električnih kola i njihove komponente. 2. Primjeni Laplasovu i Furijeovu transformaciju za analizu električnih kola. 3. Određuje funkciju prenosa električnog kola. 4. Analizira električno kolo pomoću teorije grafova, 5. Analizira električno kolo u vremenskom i frekvencijskom domenu 6. Analizira mreže sa dva para krajeva i trofazna kola. 7. Analizira mreže sa raspodijeljenim parametrima i prenos signala u njima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC
SLAVICA TOMOVIĆ
LAZAR ŠĆEKIĆ

Odlaganje računskih vježbi

Prvi čas

Dodatni korona ispitni rok

Konačni rezultati - Septembar 2022

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i kolokvijima u septembarskom roku

Rezultati popravnog kolokvijuma u septembarskom roku

Rešenja popravnog kolokvijuma

Vježbe 10 i 11

Vježbe 8 i 9 (2021)

Praktikum za laboratorijske vjezbe

Vježbe 7 (2021)

Vježbe 5 i 6 (2021)