Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira strukturu nauke i naučnih saznanja 2. Objašnjava fenomene sociološkog poimanja društva i sociološkog određenja rada 3. Razmatra pojmove društva, kulture i ličnosti 4. Proučava osnovne kategorije rada, podjele rada i svojinskih odnosa 5. Objašnjava pojmove tehnike i preduzeća 6. Analizira statuse grupa u preduzećima i kompanijama 7. Bavi se sociološkim teorijama marketinga i menadžmenta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija