Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Razumije funkciju i strukturu elektrodistributivnih sistema u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema; 2. Klasifikuje i upoređuje elektrodistributivne sisteme sa svih relevantni h funkcionallnih i strukturalnih aspekata; 3. Razumije i objasni ulogu i funkcionisnje elemenata elektrodistributivnih sistema i izvrši njihon tehničko-ekonomski odabir; 4. Proračunava i analizitra parametre distributivni mreža i parametre normalnih i havarijskih režima rada distributivnih mreža, uz primjenu savremenih metoda i alata; 5. Klasifikuje, analizira i proračunava energetske karakteristike potrošača električne energije konzuma elektrodistributivnih sistema; 6. Rješava probleme prognoze potrošnje električne snage i enegije i vrši njihov proračun savremenim matematičko-statističkim metodama ; 7. Razumije savremene tehničko-ekonomske metode optimizacije elektrodistributivnih sistema; 8. Definiše strukruru i karakteristike elektrodistributivnog sistema Crne Gore; 9. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema realnih elektrodistributivnih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MUJOVIĆ
MILOŠ JELOVAC

Rezultati nakon prvog termina

Rezultati II kolokvijuma

Rezulati zavrsnog ispita

Rezulati

Polaganje u septembarskom roku

Prijava za polaganje u septembarskom roku