UPRAVLJANJE U REALNOM VREMENU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Objasniti osnovne načine kontrole i ulogu računara u kontroli. 2. Definisati osnovne parametre upravljanja u realnom vremenu. 3. Dati primjer računara i operativnih sistema koji se upotrebljavaju u sistemima upravljanja u realnom vremenu. 4. Osmisliti prosti sistem za upravljanje u realnom vremenu na bazi sensor, računar, izvršni organ. 5. Demonstrirati prosti računarski program koji upravlja u realnom vremenu. 6. Dati primjer komunikacionih protokola koji se upotrabljavaju za prenos podataka kod sistema realnog vremena. 7. Nabrojati siteme upravljanja u realnom vremenu koji se upotrebljavaju u energetici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN STOJANOVIĆ