Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student posjeduje teorijsko i praktično znanje koje predstavlja osnovu i daje mu mogućnosti za uspješnu analizu, projektovanje i originalnost pri stručnom radu iz sljedećih oblasti predmeta Električni pogoni: 1. Opšta strukturu električnih pogona i mehanika pogona (Statika pogona. Jednačina kretanja, mehaničke k-ke, radni kvadranti), 2. Statičke mehaničke k-ke MJS, Generatorsko, protivstrujno i elektrodinamičko kočenje MJS, Regulacija brzine kod JS pogona, Pogoni sa tiristorskim i tranzistorskim ispravljačima i čoperima, 3. Statičke mehaničke k-ke asinhronog pogona, Mehaničke k-ke AM u kočećim režimima, Generatorsko, protivstrujno i elektrodinamičko kočenje AM, Regulacija brzine AM sa autonomnim invertorima napona i struje, Regulacija brzine sa ciklokonvertorima i poluprovodničkim kaskadama. 4. El. Pogoni sa sinhronim motorima,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija