ADAPTIVNI SISTEMI UPRAVLJANJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Utvrdi i prepozna uslove i zahtjeve u kojima se koriste adaptivni sistemi upravljanja 2. Razlikuje i opisuje vrste adaptivnih sistema upravljnja i funkcije njihovih komponenti 3. Utvrdi različite kriterijume performansi koji se primjenuju kod adaptivnih sistema upravljanja (srednja kvadratna greška, kriterijum najmanjih kvadrata greške, itd.) ; 4. Izuči i primjenjuje razne adaptivne metode za identifikaciju parametara nepoznatog (LMS – Least Mean Square, RLS – recursive Least Square, itd.); 5. Sintetizuje regulator čiji se je parametri mijenjaju (adaptiraju) na takav način da sistem u realnim okolnostima postiže performanse referentnog sistema (MRAC – Model Reference Adaptive Control); 6. Modeluje i simulira adaptivne sisteme automatskog upravljanja koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink, i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x1
5S+3P
BOŽO KRSTAJIĆ3x1
5S+3P