Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše modele realnih električnih kola i njihove komponente. 2. Primjeni Laplasovu i Furijeovu transformaciju za analizu električnih kola. 3. Određuje funkciju prenosa električnog kola. 4. Analizira električno kolo pomoću teorije grafova, 5. Analizira električno kolo u vremenskom i frekvencijskom domenu 6. Analizira mreže sa dva para krajeva i električne filtre. 7. Analizira jednostavne mreže sa raspodijeljenim parametrima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x5
35B+10S
VLADAN DURKOVIĆ1x5
35B+10S
SLAVICA TOMOVIĆ2x1
35B+10S+35P
BUDIMIR LUTOVAC3x1
35B+10S+35P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

POPRAVNI ISPIT

Završni ispit - rezultati

Završni ispit - raspored grupa

Popravni kolokvijum - rezultati

POPRAVNI KOLOKVIJUM

Rešenja popravnog kolokvijuma

Vježbe 12 - Filtri

Vježbe 8-11 (2021)

Vježba 7 (2021)

Vježbe 5 i 6 (2021)

Vježbe 4 (2021)