Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnove fizičke procese u PN spoju. 2. Objasni principe rada osnovnih aktivnih i pasivnih poluprovodničkih elektronskih komponenti, kao što su: dioda, bipolarni spojni tranzistor (BJT) i metal-oksid-poluprovodnik tranzistor sa efektom polja (MOSFET), i navede odgovarajuće matematičke modele. 3. Odredi jednosmjernu prenosnu karakterstiku ektričnih kola sa poluprovodničkim elektronskim komponentama. 4. Prepoznaje i analizira osnovne pojačavačke sprege sa BJT-ovima i MOSFET-ovima, sa pasivinim i aktivnim opterećenjem. 5. Prepoznaje i analizira osnovna strujna ogledala sa BJT-ovima i MOSFET-ovima. 6. Prepoznaje i analizira osnovne diferencijalne pojačavače sa BJT-ovima i MOSFET-ovima, sa pasivinim i aktivnim opterećenjem. 7. Prepoznaje elektronske komponente (otpornik, kondezator, dioda, BJT, integrisana kola sa MOSFET-ovima), i pomoću njih implementira jednostavnija elektronska kola u diskretnoj tehnici na osnovu date električne šeme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x3
22B+10S
MILENA ERCEG2x1
22B+10S+45P
1x3
22B+10S
NIKŠA TADIĆ3x1
22B+10S+45P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum iz Osnova elektronike (26.05.2021.)

Nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 19.05.2021.

Nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 12.05.2021.

Rezultati vanrednog kolokvijuma iz Osnova elektronike (06.05.2021.)

Nastava iz Osnova elektronike u srijedu, 05.05.2021.

Predavanja iz Osnova elektronike (13. nedelja)

Predavanja iz Osnova elektronike (12. nedelja)

Predavanja iz Osnova elektronike (11. nedelja)

Predavanja iz Osnova elektronike (10. nedelja)

Predavanja iz Osnova elektronike (9. nedelja)

Predavanja iz Osnova elektronike (8. nedelja)