Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnove fizičke procese u PN spoju. 2. Objasni principe rada osnovnih aktivnih i pasivnih poluprovodničkih elektronskih komponenti, kao što su: dioda, bipolarni spojni tranzistor (BJT) i metal-oksid-poluprovodnik tranzistor sa efektom polja (MOSFET), i navede odgovarajuće matematičke modele. 3. Odredi jednosmjernu prenosnu karakterstiku ektričnih kola sa poluprovodničkim elektronskim komponentama. 4. Prepoznaje i analizira osnovne pojačavačke sprege sa BJT-ovima i MOSFET-ovima, sa pasivinim i aktivnim opterećenjem. 5. Prepoznaje i analizira osnovna strujna ogledala sa BJT-ovima i MOSFET-ovima. 6. Prepoznaje i analizira osnovne diferencijalne pojačavače sa BJT-ovima i MOSFET-ovima, sa pasivinim i aktivnim opterećenjem. 7. Prepoznaje elektronske komponente (otpornik, kondezator, dioda, BJT, integrisana kola sa MOSFET-ovima), i pomoću njih implementira jednostavnija elektronska kola u diskretnoj tehnici na osnovu date električne šeme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x6
40B+17S
DANILO PETRIČEVIĆ1x6
40B+17S
MILENA ERCEG2x1
40B+17S+44P
NIKŠA TADIĆ3x1
40B+17S+44P

Popravni kolokvijum iz Osnova elektronike (25.05.2022.)

Peta laboratorijska vježba

Promjena termina predavanja iz Osnova elektronike (11.05.2022.)

Nadoknada laboratorijskih vježbi

Četvrta laboratorijska vježba

Rezultati kolokvijuma

Vježbe 12

Vježbe 11

Vježbe 9

Vježbe10

Vježbe 8

Vježbe 7