DIGITALNI FILTRI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Nabroji i objasni temeljne koncepte kao što su: linearnost, vremenska nepromjenljivost, impulsni 2. odziv, z-transformacija. 3. Obrazloži veličine, koncepte i korake u projektovanju digitalnih filtara. 4. Projektuje FIR i IIR digitalne filtre. 5. Uporedi i ocijeni svojstva dizajniranjih FIR i IIR filtara. 6. Koristi realizacione structure i prikaže projektovane FIR i IIR filtre. 7. Koristi napredne metode za projektovanje digitalnih filtara. 8. Razumije sisteme sa više brzina (promjenljivom učestanošću odabiranja).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC