MORFOLOGIJA GRADA


Semestar: 6
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Morfologija grada, student će biti u mogućnosti da: 1. Definiše fenomen grada i gradskog trga 2. Identifikuju tipološke i morfološke specifičnosti grada i gradskog trga 3. Objasni morfološke vrijednosti grada i gradskog trga u konkretnom kontekstu 4. Procijeni uticaj morfolo ških specifičnosti grada na kulturni identitet urbane sredine 5. Razvije kritički odnos prema morfološkim vrijednostima konkretne sredine

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ2x1
2S+5P