Semestar: 6
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Javni objekti: 1. Posjedovati adekvatno teorijsko znanje neophodno za izradu i predstavljanje projekta objekata odgovarajuće tipologije – javni objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ