Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Istorija i teorija zaštite i revitalizacije: 1. Posjeduje znanje o istoriji i teoriji zaštite i revitalizacije graditeljskog nasljeđa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija