KONTEKST I KULTURNI IDENTITET U SAVREMENOJ ARHITEK


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
1S