Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni osnovnu tehniku rukometa kao osnovno sredstvo fizičkog vaspitanja a, u funkciji ostvarenja osnovnog cilja i zadataka postavljenih u radu sa učenicima. 2.Kompetentno i stručno objasni, demonstrira i metodski pravilno prenese programske sadržaje rukometa (osnovne elementime tehnike rukometa) školskoj djeci svih uzrasta. 3. Samostalno i kreativno unaprijedi metodske postupake i pronađe rješenja prilagođena uzrastu učenika, uslovima i ambijentu rada. 4.Organizuje i realizuje nastavne sadržaje rukometa, u okviru redovnih i vančasovnih nastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ