Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što položi ovaj predmet, student će biti u mogućnosti da: Razumije naučno praktične osnove fizičke kulture; Shvata naučne pretpostavke konstituisanja teorije i nauke fizičke kulture; Primjenjuje bio-psiho-socijalne zakone u fizičkoj kulturi; Razumije uslove koji određuju pravce razvoja u fizičkoj kulturi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija