Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Analizira i statistički prati i opisuje tok rukometne utakmice. 2. Ovlada teorijskim osnovama tehničko taktičkih aktivnosti rukmeta. 3. Tumači i komentariše pravila rukometa, pravila rukometa na pijesku, mini rukometa i taktičke akcije u igri 4. Upotrebljava stečena znanja za komentarisanje propozicija takmičenja, prava učešča i sisteme međunarodnih takmičenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija