Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

. Definiše osnovne termine i pojmove koji se koriste u kondicionoj pripremi 2. Primjeni u praksi metode kondicione pripreme 3. Prepozna osnovne modele kondicione pripreme 4. Razumije i praktično primjenjuje znanja u procesu bazične i specifične kondicione pripreme 5. Objasni multidisciplinarni pristup u dijagnostici stanja treniranosti sportista 6. Opiše opšte standarde fizičke pripreme sportista

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija