Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje sociološke teorije u sportu; Analizira učešće djece i omladine u sportu; Kritički sagledava nasilje u sportu; Analizira odnos potike i sporta; Prepoznaje specifičnosti učešča manjinskih grupa u sportu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA

ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine

UČENJE NA DALJINU