Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. objasni odnos stilistike i retorike, 2. izloži istorijski razvoj retorike, 3. razlikuje dobar govor od lošeg, 4. samostalno sastavi govor na zadatu temu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija