Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Imenuje i ukratko opiše osnovne hardverske komponente personalnog računara 2. Radi sa MS Windows operativnim sistemom, i ukratko opiše osnovne elemente operativnih sistema 3. Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte i ukratko opiše način funkcionisanja računarskih mreža 4. Sastavi tekstualni dokument u MS Word-u složene strukture 5. Sastavi MS Excel tabelu, sa jednostavnim formulama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin kolokvijuma

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

Termin popravnog kolokvijuma

Bodovno stanje nakon kolokvijuma

Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka

Četvrti domaći zadatak

Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka

Deveti termin vježbi

Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka