Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Odredi strukturu od kojih je faktora sastavljen dati sport, kakva je struktura tih faktora i da programski mijenja faktore u željenom pravcu. 2.Upotrebljava bateriju mjernih instrumenata za utvrđivanje inicijalnog i finalnog stanja i kontrolu trenažnih efekata 3.Ovlada metodologijom mjerenja i prikupljanja podataka o morfološkim karakteristikama, motoričkim sposobnostima, zdravstvenom, psihološkom i socijalnom statusu sportiesta. 4.Primijeni stručno-metodološke principe koji teže tačnoj i sigurnoj procjeni pojedinih elemenata i selekcije u cjelini. 5 Primijeni dijagnostičke postupke u sportu i rekreaciji s ciljem da utvrdi nivo zdravlja i sposobnosti sportista za uključivanje u programe sportskog i rekreativnog vježbanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija