RESURSI U SPORTU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Upotrebljava elementarna znanja o resursima i kapacitetima u sportu i fitnesu i njihovoj primjeni u različitim društveno - ekonomskim uslovima; 2. Iskoristi znanja u organizacionoj strukturi i statusu sportskih organizacija; 3. Uvodi i razvija nove ljudske resurse; 4. Utiče na primjenu i razvoj tehnologije sportskih objekata, sprava i opreme

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ