Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Upotrebljava elementarna znanja o resursima i kapacitetima u sportu i fitnesu i njihovoj primjeni u različitim društveno - ekonomskim uslovima; 2. Iskoristi znanja u organizacionoj strukturi i statusu sportskih organizacija; 3. Uvodi i razvija nove ljudske resurse; 4. Utiče na primjenu i razvoj tehnologije sportskih objekata, sprava i opreme

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ

Termin konsultacija

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme

Termin predavanja preko ZOOM platforme