Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet, student će biti u mogućnosti da: Razumije naučno praktične osnove fizičke kulture; Shvata naučne pretpostavke konstituisanja teorije i nauke fizičke kulture; Primjenjuje bio-psiho-socijalne zakone u fizičkoj kulturi; Razumije uslove koji određuju pravce razvoja u fizičkoj kulturi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO BJELICA2x1
1S
ZORAN MILOŠEVIĆ1x1
1S