OPŠTA LINGVISTIKA II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. definiše sociolingvistiku, njen predmet istraživanja i osnovne sociolingvističke pojmove, 2. objasni pojmove: jezička politika, jezičko planiranje i (re)standardizacija, 3. tumači identitet jezika, jezički identitet i teoriju standardnog jezika, 4. povezuje i analizira semiotičke i semantičke pojave, 5. obrazlaže psiholingvističko i neurolingvističko polje istraživanja, 6. navede osnovne odlike antropološke, korpusne i primijenjene lingvistike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA
NATAŠA JOVOVIĆ