Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. definiše sociolingvistiku, njen predmet istraživanja i osnovne sociolingvističke pojmove, 2. objasni pojmove: jezička politika, jezičko planiranje i (re)standardizacija, 3. tumači identitet jezika, jezički identitet i teoriju standardnog jezika, 4. povezuje i analizira semiotičke i semantičke pojave, 5. obrazlaže psiholingvističko i neurolingvističko polje istraživanja, 6. navede osnovne odlike antropološke, korpusne i primijenjene lingvistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA

Nova objava - 11.05.2020 22:50

Nova objava - 05.05.2020 10:01

Nova objava - 24.04.2020 23:11 vježbe

Vjezbe iz Opste lingvistike preko platforme ZOOM 21.04.2020. u 8.30h Nova objava - 20.04.2020 12:45

Nova objava - 30.03.2020 00:48 Vježba 2

Nova objava - 25.03.2020 00:15, Nataša Jovović, materijali za studente (1)