Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni temeljne termine i koncepte kulturoloških studija; 2. Procjenjuje dinamički karakter kulture i akulturacione procese. 3. Razumije istorijski i društveni kontekst nastanka i razvoja kulturalnih studija; 4. Pokaže kritičko i inovativno mišljenje u polju kulturoloških studija u raznim okolnostima; 5. Samostalno vrijednuje ulogu, značaj i funkciju mehanizama kolektivne memorije u književnom tekstu; 6. Integriše stečena znanja iz nauke o književnosti sa pojmovima kulturalnih studija (posebno postkolonijalne kritike i imagologije), te sa savremenim geopolitičkim temama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ

Nova objava - 27.04.2020 17:13

Nastavak časova vježbi preko Zoom platforme