Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: - primijeni stečene jezičke kompetencije na semantičko-sintaksičkom nivou u usmenom i pismenom izražavanju; - primijeni sociokulturalne kompetencije u raspravama o kulturi i civilizaciji naroda engleskog govornog područja; - prepozna brojne varijante engleskog jezika i primjenjuje vokabular u skladu sa tim raznolikostima; - učestvuje u raspravi argumentovano braneći svoje mišljenje, - primijenjuje primjerene strategije, tehnike i metode za prevođenje određenih žanrova, koristi dostupna elektronska i standardna pomagala u postupku prevođenja, i prevodi jednostavnije autentične tekstove sa i na engleski jezik; - samostalno istražuje i pismeno i usmeno prezentira zadane i odabrane teme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija