Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Koristi rječnike, glosare, internet i druge izvore u prevođenju pravnih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik. 2. Prepozna nijanse i razlike u značenju termina između različitih oblasti prava. 3. Ovlada osnovnim karakteristikama i principima prevođenja pravnih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik. 4. Ovlada osnovnim sintaksičkim i leksičkim karakteristikama pravnog registra u engleskom i crnogorskom jeziku. 5. Upotrijebi odgovarajuću terminologiju i sintaksičke strukture u prevođenju tekstova međunarodnih pravnih instrumenata iz Evropske unije, Savjeta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava i Ujedinjenih nacija sa engleskog na crnogorski jezik. 6. Upotrijebi odgovarajuću terminologiju i sintaksičke strukture u prevođenju tekstova u oblasti krivičnog prava sa engleskog jezika. 7. Ovlada tehnikama potrebnim za pružanje usluga prevođenja u zadatim rokovima i u skladu sa tehničkim i drugim zahtjevima klijenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

rezultati kolokvijuma

Kolokvijum - datum