PREVOĐENJE TEKSTOVA PRAVNE STRUKE SA ENGL. JEZIKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Koristi rječnike, glosare, internet i druge izvore u prevođenju pravnih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik. 2. Prepozna nijanse i razlike u značenju termina između različitih oblasti prava. 3. Ovlada osnovnim karakteristikama i principima prevođenja pravnih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik. 4. Ovlada osnovnim sintaksičkim i leksičkim karakteristikama pravnog registra u engleskom i crnogorskom jeziku. 5. Upotrijebi odgovarajuću terminologiju i sintaksičke strukture u prevođenju tekstova međunarodnih pravnih instrumenata iz Evropske unije, Savjeta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava i Ujedinjenih nacija sa engleskog na crnogorski jezik. 6. Upotrijebi odgovarajuću terminologiju i sintaksičke strukture u prevođenju tekstova u oblasti krivičnog prava sa engleskog jezika. 7. Ovlada tehnikama potrebnim za pružanje usluga prevođenja u zadatim rokovima i u skladu sa tehničkim i drugim zahtjevima klijenta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA ŽIVKOVIĆ1x1
11S+1P
1x1
11S+1P