Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 5++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. definiše i upotrijebi pojmove iz oblasti korpusne lingvistike; 2. ovlada metodologijom korpusne lingvistike; 3. analizira tekst i diskurs koristeći metode korpusne lingvistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ5x1
2S