POSTKOLONIJALNA KNJIŽEVNOST I KRITIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 5++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. objasni istorijsku, društvenu i političku ulogu postkolonijalne književnosti i njene kritičke teorije, 2. vješto se koristi terminologijom i istraživačkim alatkama postkolonijalne kritike, 3. objasni podložnost književnog teksta postkolonijalnom čitanju, 4. razgovara sa akademskom i naučnom javnošću o nalazima postkolonijalne teorije, 5. obavi istraživački rad iz predmetne oblasti i isti predstavi naučnoj javnosti u njegovom publikovanom formatu i na relevantnim naučnim skupovima, 6. Predstavi kolonijalne teme opštoj javnosti kroz prigodne forme komunikacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ5x1
1S