Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. definiše sociolingvistiku, njen predmet i metode istraživanja, kao i osnovne sociolingvističke pojmove i objasni nastanak, razvoj i predvidi perspektive razvoja sociolingvistike 2. istakne odnos jezičkih varijeteta i društvenih klasa i kultura 3. tumači odnos jezika u kontaktu i jezičkih promjena koje oni proizvode 4. procjenjuje odnos nacije i jezika u vremenu i prostoru 5. objasni identitet jezika, i pojmove jezička politika, jezičko planiranje i (re)standardizacija i teoriju standardnog jezika 6. analizira fenomen raslojavanja jezika i karakteristike različitih funkcionalnih stilova

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija