Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u stanju da: 1. obrazlaže u formi monologa kompleksne teme; 2. bez problema u izražavanju i razumijevanju komunicira sa nosiocima jezika; 3. leksički, gramatički i smisaono pravilno reprodukuje tekst u pisanoj formi nakon slušanja kompleksnih tekstova različite tematike; 4. prevodi sa ruskog jezika i na ruski jezik tekstove iz stručnih oblasti (ekonomija, pravo, diplomatija); poznaje osobine funkcionalnih stilova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija