Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše pridjeve kao imensku vrstu riječi, uzimajući u obzir njihovu klasifikaciju, stepene poređenja, gramatičke kategorije, paradigmu, tvorbene aspekte i morfo-sintaksičke funkcije, - prepozna semantičke funkcije pridjeva; - pravilno upotrebljava oblike dugih i kratkih pridjeva u rečenici; - ocijeni vezu i odnos priloga sa glagolima i pridjevima; - utvrdi porijeklo priloga i njihovu funkciju u rečenici; - procijeni nivo svog znanja i vještina u oblasti morfologije pridjeva i priloga, kao i način kako da dopuni i poboljša svoje znanje i vještine u toj oblasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija