Tehnička mehanika


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Tehnička mehanika: 1. Stiču širok i integrisani dijapazon teorijskih i praktičnih znanja iz mehanike krutog tijela i mehanike fluida i specijalno iz statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida koja su primjenjiva u raznim oblastima mašinstva i specijalno brodomašinstva; 2. Stiču konkretna znanja vezana za kritičko razmišljanje i zaključivanje pri razmatranju i rješavanju praktičnih problema iz oblasti statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida; 3. Vladaju metodama izučavanja stanja mirovanja i kretanja tijela i fluida (vode) pod dejstvom sila i pritisaka na bazi osnovnih principa i zakona mehanike; 4. Primjenjuju metode osnovne zakone i principe mehanike na proučavanju mirovanja i kretanja materijalne tačke pod dejstvom sila, proučavanju kretanja tijela (translatorno , obrtno) na bazi jednačina kretanja i osnovnih zakona , principa i teoremaa mehanike krutog tijela i mehanike fluida (Njutnovi zakoni, Dalamberov princip, Teorema o promjeni kinetičke energije, Teorema o promjeni količine kretanja, Paskalov zakon, Zakon o odrzanju energije – Bernulijeva jednačina), a posebno na konkretnim problemima kao što su: periodična i prosta harmonijska kretanja, balansiranje rotirajucih masa, regulisanje brzine obrtanja tijela koja rotiraju, pojava trenja kod tvrdih tijela i fluida, isticanje tečnosti ; 5. Daju kritičku ocjenu vezanu prilikom analize kretanja tvrdih tijela i kretanja fluida prilikom primjene osnovnih zakona, principa i teorema mehanike; 6. Prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih veličina mehanike (brzina, ubrzanje, sila, masa , moment inercije, momemt sile, pritisak, kineticka, potencijalna I pritisna energija, rad kolicina kretanja, moment količine kretanja, snaga, potisak, apsolutni I relativni pritisak) I njihov fizički smisao; 7. Pokazuju sposobnost da samostalno rješavaju konkretne probleme iz problematike mirovanja i kretanja krutog tijela i fluida i to: probleme mirovanja i kretanja pod dejstvom sile trenja i bez uzimanja u obzir sile trenja, probleme vezane za balansiranje rotirajućih masa, probleme kretanja vezanih tijela, probleme sračunavanja energije, rada, snage, količine i momenta količine kretanja, probleme određivanja hidrostatičkog pritiska, probleme vezane za plivanje tijela i za proučavanje strujanja fluida u cjevovodima, probleme isticanja fluida, određivanja gubitaka energije u strujnom toku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćulafić Goran2x1
79B+16P


Ćulafić Stefan
1x2
79B+16P