Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 0+9+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1.Prevodi tekstove u pisanoj formi iz oblasti književnosti i publicistike sa maternjeg na engleski jezik u prvoj fazi C2 nivoa prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. 2.Pravilno primjenjuje gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za Savremeni engleski jezik IV u prevođenju tekstova u pisanoj formi iz oblasti književnosti i publicistike. 3.Definiše, klasifikuje i rješava prevodilačke probleme shodno situacionom kontekstu (gramatičko-leksičkom, sintaksičkom i pragmatsko-diskursnom). 4.Demonstrira pravilnu upotrebu zavisnih i nezavisnih rečenica (conditional, adverb and adjective clauses), umije da uoči i ispravi greške, pravilno koristi transformaciju bezličnih u lične glagolske oblike i obrnuto. 5.Pravilno transformiše direktni u indirektni govor i obrnuto koristeći mnogobrojne i raznovrsne uvodne glagole. 6.U govoru i u pisanom jeziku razumije i pravilno upotrebljava leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj dio predmeta Savremenog engleskog jezika IV. 7.Vlada svim jezičkim vještinama (čitanje, razumijevanje govora, govorenje i pisanje) prve faze nivoa C2 prema Zajedničkom evropskom okviru, s posebnim akcentom na jezičku vještinu čitanja i razumijevanja govora. 8.Demonstrira vještine konsekutivnog prevođenja književnih / novinskih tekstova sa engleskog na crnogorski jezik. 9.Pokazuje vještine neophodne za dalje sticanje znanja i usvajanja novih riječi. 10.Nauči i primjenjuje stečena znanja u pisanju kratkih eseja naracije, komparacije & kontrasta i deskripcije. 11.Nauči i primjenjuje pisanje parafraza, zaključaka i rezimea. 12.Usmeno diskutuje i raspravlja na teme koje se vezuju za vrstu obrađenog eseja, a šire se odnose na savremene društvene tokove i probleme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OKSANA KANKARAŠ

Gramatika - rezultati popravnog usmenog zavrsnog

GRAMATIKA – rezultati popravnog pismenog završnog ispita

Gramatika - usmeni zavrsni ispit

GRAMATIKA – rezultati pismenog završnog ispita

GRAMATIKA – rezultati popravnog pismenog završnog ispita

GRAMATIKA – rezultati pismenog završnog ispita