RUSKI JEZIK V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Primijeni stečena jezička znanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenih planom i programom predmeta Ruski jezik V; 2.Razvija čitalačka interesovanja i podiže na viši nivo jezičke vještine i navike (slušanje, čitanje, pisanje i govorenje); 3.Primijeni postupke koji podstiču aktivizaciju i razvijaju jezičku kompetenciju i kreativnost u domenu izučavanja ruskog jezika kao stranog ; 4.Samostalno pismeno i usmeno izlaže na određenu temu iz domena ruskog jezika kao stranog ; 5.Tumači i obrađuje ruske književne tekstove i daje adekvatna leksička pojašnjenja; 6.Uspješno i valjano vrši morfološko-sintaksičku analizu ruskih tekstova;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x1
7B+6S+2P
VESNA VUKIĆEVIĆ2x1
7B+6S+2P