Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. definiše semantiku i njen predmet istraživanja 2. izloži odlike tradicionalne semantike i opiše proces nastanka semantike kao posebne naučne discipline 3. istakne osnovne odlike strukturalna semantika (komponencijalna analiza), generativne i kognitivna semantika (konceptualna i teorija prototipova) 4. analizira vrste značenja i lesičkosemantičke kategorije (polisemija, sinonimija, homonimija, paronimija, antonimija, hiponimija, meronimija, onomatopeji, tabui, idiomi-frazeologizmi) 5. upoređuje različite vrste značenja na nivou rečenice (parafraza, tautologija, kontradikcija, dvosmislenost) 6. objasni i identifikuje značenje rečenica u kontekstu, semantička ograničenja i anomalije, kao i odnos semantike i pragmatike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA