FOKNER U SVIJETLU KRITIKE U 21. VIJEKU


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 5+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ5x1
1S