SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 0+8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Razumije suštinu jasno izgovorenog teksta na standardnom italijanskom jeziku o temama koje se tiču aktuelnih zbivanja. 2. Razumije suštinu teksta pisanog na standardnom italijanskom jeziku. 3. Sastavi jednostavan i sažet tekst na bliske ili tokom nastave obrađene teme. 4. Prevede leksički složeniji tekst sa italijanskog na maternji jezik i obratno uz pomoć dvojezičnog i jednojezičnog rječnika. 5. Jednostavnim jezikom opiše neki događaj i ukratko iznese svoje mišljenje na poznatu temu. 6. Razvija sposobnost upotrebe jednojezičnog rječnika u elektronskom i štampanom obliku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA LAZAREVIĆ

Rezultati pismenog dijela ispita

Rezultati pismenog dijela završnog ispita

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita iz Savremenog italijanskog jezika III