SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 0+8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Razumije suštinu jasno izgovorenog teksta na standardnom italijanskom jeziku o temama koje se tiču aktuelnih zbivanja. 2. Razumije suštinu teksta pisanog na standardnom italijanskom jeziku. 3. Sastavi jednostavan i sažet tekst na bliske ili tokom nastave obrađene teme. 4. Prevede leksički složeniji tekst sa italijanskog na maternji jezik i obratno uz pomoć dvojezičnog i jednojezičnog rječnika. 5. Jednostavnim jezikom opiše neki događaj i ukratko iznese svoje mišljenje na poznatu temu. 6. Razvija sposobnost upotrebe jednojezičnog rječnika u elektronskom i štampanom obliku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA LAZAREVIĆ